Śpiew w starożytności

Śpiew w starożytności to przedmiot realizowany w wymiarze 6 godzin w ramach Studiów Podyplomowych z Monodii Liturgicznej na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Celem jest: zapoznanie z formami muzyki wokalnej starożytnej Grecji, w szczególności z twórczością hymniczną, zapoznanie z historią i charakterystyką muzyki synagogalnej i wczesnochrześcijańskiej oraz zapoznanie z chrześcijańską hymnodią antyczną (grecką i łacińską).

Zalecana literatura:
Lektury podstawowe:
Barker A., Greek Musical Writings, t. I-II, Cambridge 1984-1989.
Bielawski K., Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych, Kraków 2012.
Hermann Adalbert Daniel, Thesaurus hymnologicus sive hymnorum canticorum sequentiarum, Lipsk 1855.
Jurewicz O., Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 2007.
Strunk O., Source Readings in Music History from Classical Antiquity through the Romantic Era, New York 1950.
Wellesz E., Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, przekł. Kaziński M., Kraków 2006.
West M. L., Muzyka starożytnej Grecji, Kraków 2003.
West M. L., Wprowadzenie do metryki greckiej, Kraków 2003.

Lektury uzupełniające:
Barker A., Euterpe. Ricerche sulla musica greca e romana, Pisa 2002.
Bramorski J., Pieśń nowa człowieka nowego, Gdańsk 2012.
Bristiger M., Związki muzyki ze słowem, Kraków 1986.
Comotti G., La musica nella cultura greca e romana, Torino 1991.
Cytowska M., Szelest H., Historia literatury starożytnej, Warszawa 2007.
Landels J., Muzyka Starożytnej Grecji i Rzymu, Kraków 2003.
Mathiesen T. J., Apollo’s Lyre, Greek Music and Music Theory in Antiquity and the Middle Ages, Lincoln and London 1999.
Miśkiewicz G., Grecki etos muzyczny i jego wpływ na kształtowanie się koncepcji śpiewu kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, Lublin 2014.
Mond-Kozłowska W., O istocie rytmu. Na pograniczach tańca, muzyki i poezji w antyku greckim, perskim i hinduskim, Kraków 2011.
Podbielski H. (red.), Literatura Grecji starożytnej, t. I-II, Lublin 2005.
Schedl C., Historia Starego Testamentu, t. III, Tuchów 1995.
Stabryła S., Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.
Wellesz E. (red.), Musica antica e orientale, Milano 1987.

Pomoce:

II Delficki hymn do Apollona

https://www.youtube.com/watch?v=bydqNRYgbuc

Epitafium Seikilosa

https://www.youtube.com/watch?v=KjHNEbVKIGk

Strona Stefana Hagela

http://www.oeaw.ac.at/kal/agm/

Hymny huriańskie

http://www.historya.pl/starozytna-muzyka-czyli-najstarsze-melodie-znane-historii/

O lux Beata Trinitas:

https://www.youtube.com/watch?v=Q_kvIl1rqrg