Prawodawstwo muzyki liturgicznej

Przedmiot realizowany jest w II semestrze IV roku w wymiarze 15 godzin w Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz w wymiarze 5 godzin w Studium Muzyki Liturgicznej.
Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi dokumentami Kościoła dotyczącymi muzyki liturgicznej oraz zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi muzyki liturgicznej w jej aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Literatura:
Dokumenty:
Konstytucja Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum concilium (1963), Rozdział VI. Instrukcja Kongregacji ds. obrzędów Musicam sacram (1967).
Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej (1979).
Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja O koncertach w kościołach (1987).
Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych (1988).
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (2002).
Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR (2005).
Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego (2011).
Literatura uzupełniająca:
Benedykt XVI, Muzyka kościelna otwiera niebo (wykład doktorski), Niedziela 29(2015), s. 16-17.
Filaber A., Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011.
Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 1999.
Mrowiec K., Kryteria oceny pieśni kościelnych, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3(1978), s. 147-151.
Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001.
Pawlak I., Muzyka w nauczaniu papieży, Ethos 2006, s. 30-40.
Rak R., Muzyka kościelna w Polsce w aspekcie socjologicznym, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3(1978), s. 129-147.
Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002.
Ratzinger J., Liturgia i muzyka kościelna, Ethos 2006, s. 22-29. [Jest to przedruk rozdziału z książki J. Ratzingera: Kościół – ekumenizm – polityka, Poznań-Warszawa 1990, s. 102-110.
Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999.
Ratzinger J., Opera omnia, Teologia liturgii, Część D, Teologia muzyki kościelnej, Lublin 2012, s. 469-571.
Ratzinger J., Sakrament i misterium. Teologia liturgii, Kraków 2011. (cz. II – Teologia muzyki, s. 155-181).

Zaleca się także bieżącą lekturę czasopisma Musica Ecclesiastica, dostępnego tutaj.
oraz czasopisma Pro Musica Sacra, dostępnego tutaj.

 

Dokumenty Kościoła dotyczące muzyki sakralnej

Przedsoborowe:

1. Motu proprio Inter pastoralis officii solicitudines Piusa X, wydane 22 listopada 1903 r., w całości poświęcone jest muzyce sakralnej. Święty Papież omawia w niej kwestie kompozycji liturgicznych, zarówno w warstwie tekstowej, jak też muzycznej, podejmuje problem instrumentów w liturgii oraz zespołów śpiewaczych. Motu proprio posiada charakter bardzo praktyczny, wręcz instruktażowy, zawiera szereg szczegółów.
Z tekstem całego motu proprio można zapoznać się tutaj: Pius X – Motu proprio

2. Encyklika Mediator Dei et hominum Piusa XII, wydana 20 listopada 1947 r., poświęcona jest liturgii. W części IV (Praktyczne wskazówki duszpasterskie), w rozdziale II jest mowa o muzyce. Treści ujęte są w następujących podrozdziałach: Troska o muzykę sakralną, Udostępnić także muzykę współczesną, Popierać religijny śpiew ludowy, Sztuka winna godnie służyć kultowi. Całość tekstu odnosząca się do muzyki zajmuje niespełna 2 strony (36-37).
Z tekstem całej encykliki można zapoznać się tutaj: Pius XII – Mediator Dei

3. Encyklika Musicae sacrae disciplina Piusa XII, wydana 25 grudnia 1955 r. W całości poświęcona jest muzyce sakralnej. Poruszone sa w niej m. in. następujące tematy: prezentacja historii muzyki kościelnej, prawa rządzące muzyką kościelną, miejsce i zadania muzyki kościelnej, instrumenty muzyczne w liturgii, śpiew w języku ojczystym, inne wskazania praktyczne.
Z tekstem całej encykliki można zapoznać się tutaj: Pius XII – Musicae sacrae disciplina

Uwaga: ta podstrona w dalszym ciągu jest w budowie.