CV

Urodziłem się 24 lipca 1976 r. w Rzeszowie. Pochodzę z Zaborowa (podkarpackie); tam też uczęszczałem do szkoły podstawowej. W latach 1991-1995 uczyłem się w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, gdzie złożyłem egzamin maturalny. Po odbyciu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i uzyskaniu magisterium z teologii, 9 maja 2002 r. przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk JE Ks. Bpa Kazimierza Górnego. Pracowałem jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie (2002–2004). W latach 2004–2013 studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie uzyskałem magisterium z muzykologii (2009), licencjat z filologii klasycznej (2010), magisterium z filologii klasycznej (2012) oraz doktorat nauk humanistycznych w zakresie muzykologii (2013) pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Roberta Bernagiewicza. W roku akademickim 2013/2014 byłem asystentem w katedrze Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza Instytutu Muzykologii KUL. Od 2013 r. jestem wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym, Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie. W latach 2013-2018 byłem duszpasterzem akademickim „Emaus” oraz wikariuszem parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Obecnie te same funkcje pełnię w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. Od 2014 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. 20 września 2017 r. w wyniku wyborów nowego zarządu SPMK powierzono mi funkcję prezesa. Od 2016 r. jestem nauczycielem języka łacińskiego w Nowicjacie Zakonu Pijarów w Rzeszowie. Od 2017 r. pełnię także posługę spowiednika u sióstr zakonnych (…).
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i historii muzyki antyku i wczesnego średniowiecza. Zajmuję się przekładem greckich i łacińskich traktatów z zakresu teorii muzyki. (więcej informacji w odpowiedniej zakładce). Drugim obszarem zainteresowań jest muzyka kościelna, zwłaszcza w zakresie prawodawstwa oraz chorału gregoriańskiego i harmonizacji modalnej.
Działalność duszpasterska, obok posługi w parafii i pośród studentów, od wielu lat związana jest z Domowym Kościołem. W parafii Chrystusa Króla opiekuję się Kręgiem Rodzin, grupą Spotkań Małżeńskich oraz poradnią rodzinną. Od 2005 r. corocznie organizujemy także Ogólnopolskie Rekolekcje dla Starszych Małżonków. (więcej informacji w odpowiedniej zakładce).
Od 2015 r. odkrywam i staram się żyć duchowością karmelitańską, obecnie jako członek wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS) – Rzeszów-Wschód.
W 2019 r. ukończyłem 2-letnie studium w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie.